Kokius dokumentus pateikti?

VGTP tarnybų veiklos teritorija

Turto ir pajamų lygio nustatymas

Atvykus į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą ar jos  teritorinius skyrius reikės pateikti:
 • Užpildytą prašymą (prašymo pildymo pavyzdys) suteikti antrinę teisinę pagalbą;
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje /Europos Sąjungos valstybėje;
 • Prie prašymo suteikti antrinę teisinę pagalbą turite pateikti Jūsų reikalavimą pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, Jūsų byloje jau priimtus teismų sprendimus; sutartį, jeigu Jūsų reikalavimai susiję su sutarties vykdymu ir pan.).
   
Prašymas ir asmens teisę gauti antrinę teisinę pagalbą įrodantys dokumentai taip pat gali būti pateikiami paštu arba elektroninėmis priemonėmis, jeigu turite elektroninį parašą.

Jei tarnybos prašote įvertinti, ar atsižvelgiant į Jūsų pajamas ir turtą Jums gali būti teikiama antrinė teisinė pagalba, be prašymo ir asmens dokumento turite pateikti Metinę pajamų ir turto deklaraciją(deklaracijos pildymo pavyzdys) antrinei teisinei pagalbai gauti.

Jei Jūs priklausote vienai iš toliau išvardintų grupių, kurioms antrinė teisinė pagalba teikiama neatsižvelgiant į asmens turtą ir pajamas, be prašymo ir asmens dokumento Jums papildomai reikės pateikti:
 
Asmenys Turi pateikti papildomus dokumentus
 • Nukentėjusieji dėl nusikaltimų atsiradusios žalos atlyginimo bylose
 • Ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro nutarimą ar teismo nutartį, kuriais asmuo pripažįstamas nuketėjusiuoju ir (ar) teismo nuosprendį.
 • Turintys teisę į socialinę pašalpą
 • Asmens deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės arba, jei asmuo neturi gyvenamosios vietos, savivaldybės, kurioje asmuo gyvena, išduotą pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra socialinės pašalpos gavėjas.
 • Išlaikomi stacionariose socialinės globos įstaigose
 • Stacionarios globos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens išduotą pažymą, patvirtinančią, kad šis asmuo yra valstybės išlaikomas stacionarioje globos įstaigoje.
 • Kuriems nustatytas sunkus neįgalumas arba kurie pripažinti nedarbingais, taip pat šių asmenų globėjams
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą dokumentą, patvirtinantį nustatytą asmeniui neįgalumo lygį arba darbingumo lygį (iki 2005m. liepos 1 d. – Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų konsultacinės komisijos arba Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotas invalidumo pažymėjimas, nuo 2005 m. 1iepos 1 d. – Neįgalumo ir darbingumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduota Darbingumo lygio pažyma), o nurodytų asmenų globėjams – ir dokumentas, patvirtinantis, kad jie yra paskirti globėjais.
 • Kurie dėl objektyvių priežasčių negali disponuoti savo turtu ir lėšomis
 • Turto arešto aktą ir (ar) kitus dokumentus, patvirtinančius objektyvias priežastis, dėl kurių asmuo negali disponuoti savo turtu ir lėšomis, bei Metinę pajamų ir turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti.
 • Sergantys sunkiomis psichikos ligomis, kai sprendžiami jų priverstinio paguldymo į psichiatrijos įstaigą ir gydymo klausimai, ir jų globėjams.
 • Sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, patvirtinančią, kad asmuo serga sunkia psichikos liga, o nurodytų asmenų globėjams – ir dokumentą, patvirtinantį, kad jie yra paskirti globėjais.
 • Asmenys bylose dėl gimimo registravimo
 • Civilinės metrikacijos įstaigos išvadą dėl atsisakymo registruoti gimimą ar atkurti gimimo įrašą.
 • Asmenys bylose dėl neteisėtai išvežto ar laikomo vaiko grąžinimo pagal 1980 m. spalio 25 d. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų
 • Dokumentą, patvirtinantį, kad prašymas dėl neteisėtai išvežto ar laikomo vaiko grąžinimo pagal Hagos konvenciją yra priimtas centrinėje institucijoje ir neteisėtai išvežtas ar laikomas vaikas nebuvo grąžintas, taip pat šio prašymo kopija.
 • Kurie turi teisę gauti pagalbą nagrinėjant baudžiamąsias bylas
 • Jokių dokumentų patys neteikia. Teisę gauti antrinę teisinę pagalbą patvirtina ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar teismo priimti sprendimai, kad įtariamajam, kaltinamajam, nuteistajam būtinas gynėjas.
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad asmuo, kuris, siekdamas gauti antrinę teisinę pagalbą, pateikė informaciją žinodamas, kad ji neteisinga, atsako įstatymų nustatyta tvarka.
 
© Visos teises saugomos. TP